:تلفکس

021-66660500

021-66660505

: آدرس تهران

جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) - خیابان فتح 11 ساختمان آلومینیوم

 

:تلفن

071-38332248

071-38238084

 

: آدرس شیراز

بلوار امیرکبیر - نبش شهرک امیرکبیر

To The Top